Sikkerhet

Dykking- Med sikkerhet i fokus

En av de store fordelene med å være medlem i en dykkeklubb er felles investering i den enkeltes sikkerhet. Også i Stavanger Dykkeklubb har sikkerheten førsteprioritet. Dette gjenspeiles i klubbens sikkerhetsrutiner og sikkerhetsutstyr. Det holdes også jevnlig øvelser hvor sikkerhetsrutiner og trening iverksettes.

Mindreårige
NB: Mindreårige kan kun delta på våre aktiviteter sammen med foresatte.

Under er sikkerhetsreglene for Stavanger dykkeklubb sakset ut fra lov & Vedtekter:

SDK v/styret har ansvar for at klubbens sikkerhetsutstyr er i orden og tilgjengelig ved organiserte klubbdykk. Styret skal medvirke til at klubbdykk organiseres og utøves på en sikker måte.

Det enkelte medlem har ansvar for at det personlige utstyret er i forsvarlig stand og at det er tilpasset den type dykking som utføres. Ingenting ved sikkerhetsreglene fritar den enkelte dykker for personlig ansvar for egen sikker dykking.

Dykk ikke hvis du føler deg umotivert, er påvirket av alkohol eller medikamenter som virker inn på yteevne/reaksjonsevne.

Dykk parvis eller i grupper på 3, og hold god kontakt under dykket. Gå opp til overflaten om du mister dykkekameraten.

Det skal utnevnes dykkeleder for hvert dykk. Hvis ikke annet avtales er det Båtfører som er dykkeleder. Dykkeleder har ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt og at det blir ført dykkelogg, og er suveren i sine avgjørelser.

Avtal dykket på forhånd med dykkeleder/loggfører og meddykker ang. dybde, dykketid og svømmeretning. Tilpass dykket etter den minst erfarne dykker.

Dykkeleder har ansvar for å notere ned fullt navn og planlagt dykketid på alle deltakerne før dykket gjennomføres. Fullt navn skal også noteres ned enten i båtloggen eller dykkeloggen før båten forlater klubbhuset.

Klubbdykk skal ikke planlegges utover den enkelte deltagers kompetansenivå.
Følgende begrensninger skal overholdes:

  • Sikkerhetsstopp foretas på alle dykk.
  • Maks. pO2 for bunngass = 1.4 bar, decogass = 1.61 bar.
  • Maks. dybde for luft og nitrox = 40m.
  • Maks. END (Ekvivalent Narkose Dybde) for trimix dykking = 30m.

Det skal normalt ikke planlegges eller gjennomføres dekompresjon på klubbdykk. På spesielle turer, hvis dybde eller bunntid taler for dette, kan det legges opp til dekompresjonsdykk. På slike dykk stilles det ekstra høye krav til utstyr, erfaring og beredskap.

Under klubbdykk skal det alltid være folk i båten. Møter det opp mindre enn fire dykkere avgjør båtfører/dykkeleder om det er forsvarlig å forlate båten. Hvis båten forlates SKAL både dregg og landtau benyttes.

Under klubbdykk skal det benyttes oppstigningsvest, dybdemåler, manometer, kniv og klokke eller utstyr som gir tilsvarende sikkerhetsnivå.

O2 – koffert og førstehjelpsutstyr skal alltid være med på klubbtur.

Bruk alltid dykkeflagg.

Sjekk utstyret nøye før dykk, foreta kammeratsjekk.

Mindreårige kan kun delta sammen med foresatte. Det gjelder for all aktivitet på land og under vann.

Uønskede hendelser under dykking skal bemerkes i dykkerloggen. Alle avvik under et dykk dvs. nesten ulykker, uhell, ulykker, etc skal rapporteres skriftlig til styret via et rapportskjema. Dykkeleder er medansvarlig for at det blir gjort.