Kategorier
Nyheter

Årsmøte 2021


Innkalling med sakspapirer: https://stavangerdykk.no/wp-content/uploads/2021/03/Innkalling-med-arsmotedokumenter.pdf

Les veileder til digitalt årsmøte her

Alle dokumenter (inkl innkalling og sakspairer) til årsmøtet finnes her:
https://bit.ly/3q3CNNy
Hvis du får en beskjed om at du ikke har tilgang, så kan du forsøke å åpne lenken i Private / Incognito-modus.

Man må melde seg på digitalt årsmøte ved å bruke denne linken (Påmeldingsfrist 8. Mars kl 16.00):

https://bit.ly/37hrcDL

Påmelding kreves for å ha oversikt over medlemmer med stemmerett.

Zoom blir benyttet til årsmøtet, og veiledning blir lagt ut og sendt på mail. De påmeldte får en personlig PIN-kode og link som man må bruke for pålogging.

Last ned Zoom-klienten på forhånd, og test at alt virker her: https://zoom.us/test

—-

I tråd med SDK sine lover §14.2 (se nedenfor) innkaller styret til årsmøte den 08.mars kl 18:00.
Møtet finner sted på Zoom. Egen post med veiledning for digitalt årsmøte kommer.Papirene til årsmøtet vil bli publisert minst en uke før årsmøtet.
Saker som ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Saker sendes til styret@stavangerdykk.com

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, minst 5 styremedlemmer og minst ett 1 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst et 1 varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.Vel møtt,
Styret

————

§ 14-2:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.