Kategorier
Nyheter

Årsmøte 2024

I tråd med SDK sine lover §14.2 (se nedenfor) innkaller styret til årsmøte den 25.mars kl 18:00.
Møtet finner sted på klubbhuset.

Sakspapirer publisert 18.03.2024
Link her: OneDrive
Alternativ link her: Dropbox

NB1: Hvis du får beskjed om å logge inn i OneDrive så forsøk å åpne vinduet i inkognito-modus dersom du er logget med en eksisterende Microsoft-konto.

NB2: Ønsker du digital deltagelse så send en mail til info@stavangerdykk.no for å bli invitert til møtet.

Hvis du har saker du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet så må disse meldes inn skriftlig pr epost til info@stavangerdykk.no senest 11. Mars.

Sakspapirer til årsmøtet tilgjengeliggjøres èn uke i forkant.

Vårt offentlig tilgjengelige dokumentarkiv kan åpnes ved å benytte denne lenken.

Dokumentarkivet er åpent for alle, men dersom du allerede er innlogget i Microsoft365/Sharepoint Online kan det hende du får beskjed om at du ikke har tilgang. Dersom det er tilfellet så kan du åpne lenken i «inkognito» eller «privat» modus.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer og minst ett 1 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst et 1 varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Vel møtt,
Styret

————

§ 14-2:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.