Kategorier
Nyheter

Medlemskontingent 2020

Nytt år – Nye muligheter!
Medlemskontingent for 2020 blir sendt ut i starten av Februar. Kontingenten er uendret fra 2019.

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 2020

I tråd med SDK sine lover §14.2 (se nedenfor) innkaller styret til årsmøte den 3. februar kl 18:00. Møtet finner sted på SDK sitt klubbhus.

Oppdatert 27.01.2020: Innkalling med sakspapirer finnes her

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saker sendes til styret@stavangerdykk.com

Årsmøtet skal behandle følgende saker.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og minst ett 1 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst et 1 varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Vel møtt,

Styret

————
§ 14-2:
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 2019

Oppdatert 3 Februar: Innkalling med sakspapirer finnes her
Årsmøtedokumenter ligger her
Det vil ikke bli utlevert papirdokumenter på selve årsmøtet

Styret i Stavanger dykkerklubb innkaller med dette til årsmøte 2019.
Innkalling skal i henhold til klubbens lover sendes ut en måned før møtetidspunkt.

Lovene setter følgende sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
d) 2 revisorer

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst to uker før årsmøtet. Saker meldes til styret@stavangerdykk.com

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Dersom det ønskes å gi innspill til valgkomiteen kan disse sendes til valgkomiteens leder a.wyspianska (a) gmail.com.

Vel møtt!

Link til Facebook-arrangement finnes her: https://www.facebook.com/events/2286410931635732/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1546937800502993

Kategorier
Nyheter

Julebord 2016

Årets julebord går av stabelen 17. Desember!

Mer informasjon og billetter får du her: https://billetto.no/no/events/sdk-julebord

Kategorier
Nyheter

Forumet stenges

Vi flytter diskusjon og annonsering av ekstra klubbdykk til vår Facebook-gruppe.
Linken i menyen til forumet vil nå videresende deg til Facebook-gruppen vår.

Det vil ikke være mulig å legge inn nye innlegg i forumet, men historisk data blir værende tilgjengelig på direktelink www.stavangerdykk.com/forums/